^

 • 1 Zapraszamy ,,,
  Tu znajdziecie książki najnowsze, polecane na forach internetowych. Nasi czytelnicy nie tylko mają dostęp do nowości wydawniczych, ale przede wszystkim czytają te nowości.
 • 2 Gorąca herbatka i dobra książka
  to najlepsze nie tylko na długie zimowe wieczory. Życzymy wszystkim miłośnikom czytania, aby nigdy nie zabrakło im ciekawych książek.
 • 3 Narcyza Żmichowska
  "Jedni piszą daleko piękniej niż żyć umieją, inni znów żyją daleko piękniej, niżby to najsławniejszy autor opisać potrafił"
 • 4 Czytając...
  pomyśl o przyjemnych rzeczach, cieple, smaku miodu, kwiatach...
 • 5 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
  obchodzony jest 23 kwietnia. Doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej . Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek.
CDI

Biblioteka w ZSET


Centrum Dydaktyczno-Informacyjne

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
CENTRUM DYDAKTYCZNO-INFORMACYJNEGO
w Zespole Szkół Ekonomiczn-Turystycznych w Jeleniej Górze

 1. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 3. Książki  wypożycza się tylko na swoje nazwisko przy pomocy identyfikatora z kodem kreskowym  biblioteki ZSET. Nie wypożycza się książek na nazwisko innej osoby,
     ani podwójnych egzemplarzy tej samej książki.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie lektury obowiązkowe, a w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych
       pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
 5. Czytelnik może zarezerwować książkę osobiście lub przez Internet Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień. Zamówienie złożone przez Internet anuluje się w przypadku, gdy czytelnik nie odbierze zamówionych książek do godziny 15.00.
 6. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego prolongowanie.
 7. Uczeń, który nie oddał książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 8. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.
 9. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 10. Zbiory specjalne (kasety video, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.
 11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną, o równej lub większej wartości, po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 12. Uczniowie, którzy kończą naukę w naszej szkole lub zmieniają szkołę  zobowiązani są zwrócić wypożyczone książki do biblioteki i przedstawić kartę obiegową,
        na której potwierdzone zostanie rozliczenie się z biblioteką.
 13. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza.
 14. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem  i do bezwzględnego przestrzegania go.
 15. W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zastosowane kary zgodnie ze statutem szkoły. W przypadku nie zwrócenia książek
        oraz innych wypożyczonych materiałów, dokonania kradzieży przez użytkownika, szkoła może skierować sprawę do odpowiednich organów (policja, sąd).

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

 1. Pracownia jest czynna w godzinach pracy biblioteki a jej opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz.
 2. Centrum służy uczniom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji. Komputer służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne
  i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły.
 3. Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach
  (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować może maksymalnie 2 osoby.
 4. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 5. W PM obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
 6. Komputer może być wykorzystywany do przeglądania CD- ROM-ów i płyt DVD i innych nośników tylko z zasobów biblioteki. Programy komputerowe udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów podczas zajęć w pracowni komputerowej.
 7. Użytkownik zamierzający skorzystać z płyty CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi. Nośniki dopuszczane są do użytku wyłącznie po uprzednim sprawdzeniu zawartości programem antywirusowym.
 8. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać wyłącznie bibliotekarz. Istnieje możliwość wykonania pojedynczych wydruków tekstów po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
  Nie wykonuje się wydruków kompletnych stron internetowych oraz grafiki
  .
 9. Zabrania się:
 • składowania własnych i usuwania istniejących plików na dyskach twardych.
 • dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem, włączania i wyłączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela,
 • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do PM, jak również
  z dostępnych stron internetowych,
 • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz gier komputerowych.
 1. Po zakończeniu pracy należy wylogowaćsię ze swojego konta lub zamknąć system
  a stanowisko komputerowe nale
  ży pozostawić w idealnym porzą
 2. Za szkody wyrządzone w PM w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik,
  a w przypadku ucznia, jego rodzice (prawni opiekunowie). W przypadku wprowadzenia wirusów komputerowych lub innego działania niezgodnego z prawem użytkownik ponosi
     odpowiedzialność zgodnie z przepisami kodeksu karnego.
 3. Za nieprzestrzeganie regulaminu lub przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w PM bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, a także
 
Copyrigcht © 2020 PK